Nasz fajny popołudniowy trening, podczas którego przejechaliśmy 70 km w dobrym tempie zakończył się niespodziewanym zatrzymaniem przez policyjną drogówkę. Powodem zatrzymania była „jazda obok siebie” – czyli dwójkami naszej 7 osobowej grupy. Dodać należy, że w chwili zatrzymania  (bo pewnie wpis wywoła sporo różnego rodzaju emocji), jechaliśmy drogą wojewódzką w miejscowości Kłodawa w stronę Gorzowa Wlkp. ok. godz. 20.00 przy bardzo małym ruchu z prędkością ok 35 km/h, nie utrudniając ruchu innym pojazdom  (wielu z nas ma świetne lusterko nadgarstkowe:

Gadżet, który okazał się hitem…

i obserwujemy, co się dzieje w tyle).

Na szczęście interwencja zakończyła się na niczym (w zasadzie to nie wiemy po co panowie z drogówki, notabene bardzo sympatyczni  nas zatrzymali), ale przy okazji padły ze strony panów policjantów zarzuty co do faktu, że nie jeździmy po ścieżkach rowerowych!!!

Pytamy po jakich ?  Wielu z nas jadąc do lub z Gorzowa chociażby drogą wojewódzką 151 (Kłodawa – Gorzów) lub ul. Żwirową jest „pozdrawianych” przez kierowców klaksonem lub słowami „wypier… na ścieżkę”.

Czy słusznie? Czy kierowcy wiedzą jakie tam jest oznakowanie i jakie są parametry tych ciągów komunikacyjnych ? Czy kierowcy wiedzą jaka powinna być szerokości drogi dla rowerów zwana w rozporządzeniu „ścieżką rowerową”, aby był na niej dozwolony ruch rowerów i w jakim kierunku?  A może warto zadbać, aby krawężniki które już się pojawiają nie wystawały więcej niż 1 cm !!!

Skoro wymagamy jazdy po drogach dla rowerów to zadbajmy, aby te drogi faktycznie nimi były i były oznakowane w należyty sposób  !!!

Przewrotnie zapytamy jaka będzie reakcja kierowców jak nagle ktoś oznakuje np. drogę do Lubniewic znakiem D-9 autostrada i  tabliczką T-28 PŁATNA  i zacznie pobierać opłaty?

Apel do kierowców i służb kontrolnych – zanim będziecie negatywnie reagować upewnijcie się czy macie rację !!!

Pamiętajcie też, że jazda rowerem szosowym na cieniutkich oponach z ciśnieniem przekraczającym 8 atmosfer na nierównej nawierzchni jest często niemożliwa, bo grozi  upadkiem, lub uszkodzeniem sprzętu !!!

Od wielu osób słyszymy: „to zmieńcie rowery” – ale czy o to chodzi?

Wzajemna tolerancja i szacunek – to w naszej ocenie lekarstwo na wszystko !!!

Pozwólcie nam trenować a najlepiej to dołączcie do nas i trenujmy razem !!!

Wybrane ważniejsze przepisy dotyczące cyklistów – warto przeczytać:

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:

Art. 2 Definicje

5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5a) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5b) śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Art. 11 obowiązki pieszego

 1. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Art. 16 obowiązki kierującego pojazdem

 1. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.
 2. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

 

Art. 24 wyprzedzanie

 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
 2. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

 

Art.  27.  [Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów]

 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

1a.  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

 1. (uchylony).
 2. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
 3. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

 

Art.  32.  [Warunki jazdy w zorganizowanej kolumnie]

 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;

2) rowerów lub wózków rowerowych – 15;

3) pozostałych pojazdów – 5.

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Art.  33.  [Obowiązki kierującego rowerem lub motorowerem]

 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a.  Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

 1. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 2. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a.  Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 1. (uchylony).
 2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

 1. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 2. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

Art.  49.  [Zakazy zatrzymania i postoju]

 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

 

Art.  129b.  [Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego]

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

 1. b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt.

Przepisy dotyczące ścieżek rowerowych:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity z 2016r.

Rozdział  9

Ścieżki rowerowe

Par. 46

 1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
 2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Na drogach klasy G, Z, L i D na terenie zabudowy dopuszcza się wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i nie większej niż 2,0 m każdy, przy czym dopuszcza się jej zwiększenie w obrębie skrzyżowania do 3,0 m. Pas ruchu dla rowerów oddziela się od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi lub wyspą dzielącą.

Par. 47

 1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa;

2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa;

3) 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

 1. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

Par. 48

 1. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.
 2. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.
Share This

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Dowiedz się więcej.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij